Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacy en cookieverklaring van De Organize Praktijk. Deze privacy- en cookieverklaring is tevens van toepassing op diensten en activiteiten van De Organize Praktijk. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? Neem gerust contact op via de contactpagina.

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe De Organize Praktijk jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geven wij aan dat wij voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening). 

Wij zorgen er verder voor dat de persoonlijke informatie die wij van jou ontvangen, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en goed wordt beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen. Het komt echter wel voor dat wij gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder of hostingpartij. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van De Organize Praktijk. 

Persoonsgegevens die De Organize Praktijk kan verzamelen

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die De Organzine Praktijk van jou kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

 • Jouw bedrijfsnaam (bij een eenmanszaak of vof);
 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adres- of postbusgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres (bij een eenmanszaak of vof);
 • Jouw bedrijfsnaam (bij een eenmanszaak of vof);
 • Jouw BTW-nummer (bij een eenmanszaak of vof); 
 • Contactgegevens van overige betrokkenen
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, enkel indien van toepassing en relevant
 • Foto’s van de situatie
 • Financiële gegevens indien van toepassing
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, aanvraag telefoongesprek.Persoonsgegevens gerelateerd aan de situatie waarvoor je de Organize Praktijk hebt ingeschakeld (gezondheid, beperkingen, gezinssituatie, werksituatie).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Organize Praktijk verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers, tenzij je deze actief aan ons verstrekt. 

Kinderen
De Organize Praktijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via het de contactpagina dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moeten wij doelen hebben bepaald.

Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van De Organize Praktijk en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door doen van een aanvraag) aan De Organize Praktijk verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel moet De Organize Praktijk een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel

1.Voor het afhandelen van jouw betaling;
2. Voor het verzenden van informatie;
3. Om contact met je te kunnen opnemen (bv. telefonisch, Facetime, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten;
5. Om diensten dan wel producten op te leveren;
6. De Organize Praktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte;
7. Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (zoals profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Organize Praktijk) tussen zit.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

De Organize Praktijk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen hanteren wij:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten;

Termijn 7 jaar (Belastingwetgeving)

 • Jouw bedrijfsnaam
 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw adres- of postbusgegevens

Termijn 1 jaar na afronding overeenkomst

 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Gegevens delen met derden/anderen

De Organize Praktijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Organize Praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Delen van uw persoonlijke gegevens zal uitsluitend van toepassing zijn na uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door De Organize Praktijk in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via de contactpagina. De Organize Praktijkzal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Organize Praktijk. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van onze diensten en producten gebruik wil maken, maar naar een andere adviseur of coach overstapt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Indienen klacht

De Organize Praktijk wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de AP), als je van mening bent dat De Organize Praktijk niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van De Organize Praktijk wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die De Organize Praktijk gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele, analytische en tracking cookies De Organize Praktijk maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van De Organize Praktijk. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen. 

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Tot slot


Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door De Organize Praktijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van maart 2021 –