Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

De Organize Praktijk is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80192963. Wij werken met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos per e-mail worden toegezonden.

1. Definities

1.1 Aanbieding: de rechtshandeling of het aanbod – zowel mondeling als schriftelijk-  die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst met De Organize Praktijk  leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

1.2 Offerte: de schriftelijke of mondelinge aanbieding door De Organize Praktijk over onder andere product of dienst, de prijs, de hoeveelheid et cetera.

1.3 Opdracht: de dienst (zoals opruimcoach) die door De Organize Praktijk geleverd zal worden.

1.4 Opdrachtgever: de (rechts)persoon, met wie De Organize Praktijk een overeenkomst sluit. Indien het om een buitenlandse opdrachtgever gaat, is enkel de Nederlandse wetgeving van toepassing op de opdracht.

1.5 Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een opdracht tussen opdrachtgever en De Organize Praktijk.

1.6 Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle direct en indirecte van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Organize Praktijk  geen invloed kan uitoefenen en waardoor De Organize Praktijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.

1.7 Partijen: De Organize Praktijk en de opdrachtgever samen.

1.8 Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp of andersoortige geautomatiseerde communicatie.

2. Algemeen

2.1 De Organize Praktijk  levert diensten. a. Diensten: – opruimcoaching.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Organize Praktijk en een opdrachtgever, waarop De Organize Praktijk deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard en voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken. De algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige opdrachten.

2.3 Door het akkoord gaan met een overeenkomst of het aanbod van De Organize Praktijk, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.4 De Organize Praktijk zorgt dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden tijdig (voor of tijdens het aangaan van een overeenkomst) kennis kan nemen van de algemene voorwaarden.

2.5 Als er sprake is van een mondeling akkoord op een aanbod/mondelinge overeenkomst en de voorwaarden dus niet meteen kunnen worden overhandigd, zal De Organize Praktijk wijzen op het feit dat de algemene voorwaarden zullen worden nagezonden of zal de vindplaats worden aangegeven. De opdrachtgever verklaart dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.6 Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7 Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

2.8 Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.

2.9 Partijen zullen vervolgens samen overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

3. Offertes

Voor zover De Organize Praktijk gebruik maakt van offertes of aanbiedingen, zijn onderstaande bepalingen van toepassing.

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door De Organize Praktijk zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte of prijsopgave een termijn van aanvaarding is gesteld.

3.2 De Organize Praktijk is slechts aan de offerte of prijsopgave gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd.

3.3 De Organize Praktijk kan niet aan haar offerte of prijsopgave worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 De in de offerte of prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.5 Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte of prijsopgave opgenomen aanbod, dan is De Organize Praktijk daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij De Organize Praktijk anders aangeeft.

3.6 Offertes of prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en looptijd van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdracht of het aanbod is schriftelijk bevestigd en ondertekend ontvangen door De Organize Praktijk;

4.2 Van de voorwaarde in artikel 4.1 kan worden afgeweken wanneer de opdrachtgever reeds bekend is bij De Organize Praktijk

4.3 Een mondeling gemaakte afspraak zal door De Organize Praktijk schriftelijk worden bevestigd.

4.4 De looptijd van een opdracht is afhankelijk van het type opdracht en is beschrevn in de offerte.

4.5 De opdracht kan zijn een coachtraject, eenmalige opruimopdracht of meerdere opruimsessie in een opdracht.. Deze opdrachten kunnen variëren van een dag tot enkele weken.

4.6 De looptijd van de opdracht zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1 De Organize Praktijk zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Organize Praktijk heeft bij de uitvoering van de opdracht daarom altijd een inspanningsverplichting en kan dus niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

5.2 Als en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft De Organize Praktijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen over de overeenkomst van opdracht, te weten artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van anderen die een onderdeel van een sessie of opdracht geven als onderdeel van de opdracht. 

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie waarvan De Organize Praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn om hem of haar goed te kunnen coachen,  adviseren en trainen tijdig zullen worden verstrekt. Als deze niet tijdig worden verstrekt, heeft De Organize Praktijk het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever..

5.4  De Organize Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Organize Praktijk is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Copyright/Intellectueel eigendom

6.1 De Organize Praktijk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Het eigendom van door De Organize Praktijk ontwikkelde werken – voortbrengselen van de geest – , zoals documenten, programma’s, presentaties, video’s, verstrekte stukken, methoden of andere zaken die zij heeft ontwikkeld, blijft volledig van De Organize Praktijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan De Organize Praktijk hiervoor een vergoeding bedingen. 

6.2 De Organize Praktijk heeft het uitsluitend recht om het bedoelde onder artikel 6.1  te gebruiken, delen, verveelvoudigen, reproduceren of anderszins openbaar te maken.

6.3 Het is daarom ook expliciet niet toegestaan aan opdrachtgever om het bedoelde onder artikel 6.1 te verveelvoudigen, delen of anderszins te gebruiken. Hieronder valt ook het ongeoorloofd gebruiken of delen van foto’s, video’s en andere werken van De Organize Praktijk. Opdrachtgever zal De Organize Praktijk dan ook vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

6.4 Verkoop c.q. vermeerdering aan derden van het bedoelde onder artikel 6.1 is uitdrukkelijk verboden. Al het door De Organize Praktijk vervaardigde, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Organize Praktijk dan ook niet worden bewerkt, gebruikt of verwerkt dan wel op internet of via social media worden gedeeld. Dit in de meest ruime zin van het woord.

6.5 Het is opdrachtgever eveneens niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.

6.6 Van een door De Organize Praktijk ontwikkeld werk, ontwerp, dienst of product, krijgt de opdrachtgever enkel het gebruiksrecht middels een licentie en nooit het auteursrecht dan wel ander intellectueel eigendomsrecht.

6.7 Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, zoals bedoeld in dit gehele artikel, heeft De Organize Praktijk het recht hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding, in rekening te brengen.

6.8 De Organize Praktijk behoudt tevens zelf het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien De Organize Praktijk aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:  a. fouten of tekortkomingen in het materiaal, trainingen of adviezen; b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever. Denk hierbij aan het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/informatie. c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtnemer ingeschakelde derden. d. Overmachtsituaties.

7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is De Organize Praktijk slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, behalve als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.3 Voor het aansprakelijk stellen geldt dat de schade alleen voor vergoeding in aanmerking komt, als deze binnen 30 dagen nadat deze is ontstaan, schriftelijk kenbaar is gemaakt.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart De Organize Praktijk, dan wel door De Organize Praktijk ingeschakelde personen, voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De werking van artikel 6:76 BW (aansprakelijkheid bij gebruik van hulppersonen) is uitgesloten.

8. Betaling(svoorwaarden)

8.1 De betaaltermijn die De Organize Praktijk hanteert, is 30 dagen na factuurdatum. Betaling is op een door De Organize Praktijk  aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

8.2 Als de opdrachtgever de betaaltermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

8.3 Door De Organize Praktijk zal eerst een herinnering tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen de in de herinnering gestelde termijn alsnog niet aan de betaalverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

8.4 Eventuele gerechtelijke incasso- en executiekosten zullen ook op de opdrachtgever worden verhaald.

8.5 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft De Organize Praktijk het recht de opdracht te stoppen. Dit betekent niet dat daarmee de betalingsverplichting wordt opgeschort.

8.6 Eventuele bezwaren of klachten tegen de hoogte van de factuur moeten meteen maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering, op straffe van verval, worden gemeld bij De Organize Praktijk. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Annulering(svoorwaarden) en uitsluiting ontbinding

9.1 Opdrachtgever heeft het recht een opdracht enkel schriftelijk te annuleren. De Organize Praktijk  heeft dan het recht om en 50% van de offerte in rekening te brengen als de annuleren 48 uur op korter voor aanvang van de opdracht is.

9.2 De Organize Praktijk heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de opdracht dan wel er sprake is van overmacht aan haar zijde.

9.3 Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken, heeft De Organize Praktijk het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

10. Geheimhouding en AVG

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij er een wettelijke plicht bestaat voor openbaarmaking van gegevens. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Aan de opdracht zal door De Organize Praktijk niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

10.3 De Organize Praktijk voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt, ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens. In de privacyverklaring van De Organize Praktijk is dit beschreven.

11. Communicatie

11.1 Opdrachtgever stemt ermee in dat De Organize Praktijk bepaalt welke communicatiemiddelen zullen worden gebruikt voor het contact tussen partijen.

12. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

12.1 De Organize Praktijk is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van De Organize Praktijk en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

13. Geschillenregeling en toepasselijk recht

13.1 Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

13.2 Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

13.3 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.4 De rechtbank Middelburg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt ook als opdrachtgever niet in Nederland gevestigd en/of woonachtig is en een verdrag of verdragsbepaling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het land van vestiging van de opdrachtgever een rechtbank of arbitragelichaam aldaar als bevoegd zou aanwijzen.

– Deze algemene voorwaarden zijn van maart 2020 –